Đơn vị trực tiếp nhập khẩu và phân phối máy phát điện. Thực hiện bảo dưỡng – trung – đại tu máy phát điện